Блоги » Конгрес неонатологів
7 Октября 2019

Клименко Татьяна Михайловна Глава Департамента охраны здоровья. Заведующая кафедрой неонатологии ХМАПО. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Конгрес неонатологів

26-27 вересня 2019 року у місті Києві відбувся VII міжнародний конгрес неонатологів України «Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні», який проводився згідно з Реєстром з'їздів, конгресів, симпозиумів та науково-практичних конференцій МОЗ України.

Конгресс неонатологов

Участь у Конгресі брали головні позаштатні спеціалісти з неонатології, педіатрії, дитячої неврології, дитячої хірургії, дитячої анестезіології та сімейної медицини ДУОЗ облдержадміністрацій; лікарі-неонатологи, педіатри, дитячі неврологи, дитячі хірурги, дитячі анестезіологи, лікарі загальної практики, завідувачі та професорсько-викладацький склад профільних кафедр ВДНЗ України, провідні науковці НАМН України, які працюють в галузі неонатології, неонатальної хірургії, анестезіології, перинатології, педіатрії та дитячої неврології.

Конгресс неонатологов

У Конгресі з усною доповіддю «Результати виходжування передчасно народжених дітей та система ефективного катамнестичного спостереження у мегаполісі» виступила Голова департаменту охорони здоров'я Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Світ», завідувач кафедри неонатології ХМАПО, Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Клименко Т. М.

Конгресс неонатологов

В рамках Конгресу були нагороджені медаллю «За бездоганну медичну службу» від Асоціації неонатологів України Голова департаменту охорони здоров'я Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Світ», завідувач кафедри неонатології ХМАПО, Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки Клименко Т.М., головний лікар ХМПЦ Коровай С.М., лікар неонатолог Агафонова Н.І., проф. Гончар М.О., проф. Ріга О.О..

РЕЗОЛЮЦІЯ (проект)
VІІ міжнародного конгресу неонатологів України
«Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні»
(м. Київ, 26-27 вересня 2019 р.)

З метою підвищення ефективності неонатологічної та перинатальної служби в Україні, посилення її профілактичної спрямованості, покращення стану здоров’я недоношених дітей України, з метою об’єднання всієї неонатологічної спільноти за підтримки Асоціації неонатологів України, підвищення ефективності підготовки медичних кадрів у вищих навчальних закладах в контексті реформування медичної галузі пропонуємо:

1.Науково-дослідний напрямок.

1.1. Організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із впровадженням інноваційних технологій ранньої діагностики та лікування патології передчасно народжених дітей і новонароджених з перинатальною патологією у практику охорони здоров’я.
1.2. Консолідація наукового потенціалу України з метою створення національних протоколів та клінічних настанов на засадах доказової медицини з урахуванням міждисциплінарного підходу.
1.3. Продовження підтримки програми Асоціації неонатологів України «Молоді вчені» для підготовки якісних та професійних науково-педагогічних кадрів, у тому числі, проведення в рамках програми щорічних секцій та конференцій.
1.4. Підтримка підготовки та видання монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, деклараційних патентів та нововведень.
1.5. З метою активації наукової діяльності, у тому числі молодих вчених, сприяння активному залученню вітчизняних та зарубіжних грантів, стажувань для виконання програм наукових досліджень.
1.6. Продовження видання медичного науково-практичного журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
1.7. Підтримка участі вітчизняних фахівців у роботі Міжнародних наукових фахових форумів, конференцій, конгресів.
1.8. Продовжувати Європейську інтеграцію Асоціації неонатологів України в міжнародні професійні спільноти.

2. Сфера організації охорони здоров’я та надання медичної допомоги новонародженим.

2.1. Підтримка впровадження сучасних світових стандартів надання допомоги новонародженим в практику неонатології в Україні.
2.2. Продовження розробки та затвердження проектів нормативної документації з питань надання медичної допомоги новонародженим спільно з Департаментом медичної допомоги МОЗ України.
2.3. Розробка робочою групою Асоціації неонатологів України стандартів медичної допомоги дітям з перинатальною патологією.
2.4.Створення єдиного реєстру новонароджених недоношених дітей з екстремально низькою масою тіла (500 г) з перинатальною патологією в Україні.
2.5. Завершення роботи по підготовці пакету регламентуючих документів для передачі функцій атестаційно-кваліфікаційних комісій лікарів-неонатологів під юрисдикцію Асоціації.
2.6. З метою забезпечення єдиного підходу до надання медичної допомоги новонародженим, сприяння створенню Асоціації медичних сестер неонатальних відділень родопомічних та лікувально-профілактичних закладів.
2.7. Під егідою Асоціації неонатологів України продовжити розробку уніфікованих клінічних протоколів й адаптованих клінічних настанов з медичної допомоги новонародженим.
2.8. Сприяти включенню у Національний перелік основних лікарських засобів медикаментів, які мають високу доказову базу, насамперед засоби для парентерального харчування, зокрема розчини амінокислот та ліпіди для нутрітивної підтримки передчасно народжених
2.9.Рекомендувати для використання у лікувально-діагностичному процесі ЗОЗ, які надають допомогу новонародженим, адаптовані до національних умов Європейські стандарти догляду за новонародженими Європейської фундації догляду за новонародженими (European Foundation for the Care of Newborn Infants).
2.10. Пропонувати зміни до наказу МОЗ від 15.08.2011 № 514 «Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного Положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я» у частині кадрового забезпечення перинатальних центрів, зокрема додати:
- одну посаду медичної сестри інфекційного контролю;
- цілодобовий пост медичної сестри маніпуляційного
- щонайменше одну посаду лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини.
2.11. Пропонувати зміни до наказу МОЗ від 15.08.2011 № 514 «Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного Положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я» у частині у частині матеріально-технічного забезпечення:
пологових зал, зокрема:
- замінити реанімаційний столик або столик сповивальний для новонароджених з підігрівом на відкриту реанімаційну систему з сервоконтролем температури тіла новонародженого та Апгар-таймером з розрахунку 1 на пологовий зал;
- додати ручний респіратор або реанімаційну Т-систему із серво-контрольованим зволожувачем;
- додати портативний пульсоксиметр з неонатальним датчиком;
- додати джерела кисню і повітря з лічильниками потоку (швидкість потоку до 10 л/хв.) і змішувачем кисень/повітря з контрольованою подачею кисню.
відділень неонатального догляду спільного перебування, зокрема:
- пульсоксиметр та/або поліфункціональний монітор щонайменше 2 шт. для скринінгу вроджених вад серця за допомогою пульсоксиметрії.
відділень інтенсивної терапії новонароджених, зокрема:
- систему для кисневої терапії зі зволоженням, підігрівом та регуляцією концентрації кисню
- пересувний цифровий рентген апарат
- камеру низькотемпературну для заморожування грудного молока.
2.12. Продовжувати ініціювання відкриття мережі банків грудного молока на базі перинатальних центрів України. Налагодити зв’язок з міжнародними асоціаціями банків грудного молока з метою обміну досвідом.
2.13. Ініціювати перед МОЗ України подальшу регіоналізацію перинатальної служби України.
2.14. Розширити неонатальний скринінг на вроджені хвороби обміну речовин (орфанних захворювань) – 35+ та пренатальну діагностику вроджених аномалій розвитку плода під керівництвом МОЗ України.

3.Навчально-методичний напрямок.

3.1. Забезпечення якісної безперервної медичної освіти лікарів-неонатологів та середнього медичного персоналу шляхом організації й проведення семінарів, тренінгів, науково-практичних конференцій, on line консультацій, дистанційного безперервного навчання, стажувань тощо.
3.2. Сприяння підвищенню ефективності практичної підготовки лікарів з питань цільового використання методів додаткової діагностики в неонатології із залученням можливостей циклів тематичного удосконалення кафедр післядипломної освіти, навчального центру сайту Асоціації.
3.3. Створення в Україні системи сучасних тренінгових центрів для підвищення ефективності практичної підготовки медичного персоналу із залученням міжнародних тренерів та при підтримці міжнародних партнерів.
3.4. Підтримка підготовки та видання підручників, посібників з неонатології з грифом МОН України.
3.5. Сприяння ролі Асоціації неонатологів України, профільних кафедр ФПО у підвищенні кваліфікації неонатологів та підготовці лікарів інтернів з фаху неонатології.

4. Міжнародний напрямок.

4.1. Продовження співробітництва з міжнародними професійними асоціаціями інших країн.
4.2. Сприяння проведенню профільних міжнародних конгресів Міжнародної та Європейської Асоціації неонатологів на території України.
4.3. Продовження програми стажування лікарів та середнього медичного персоналу у провідних клініках світу.

5.Юридична підтримка та соціальний напрямок.

5.1. Захист прав пацієнтів та соціальних, творчих, культурних прав членів Асоціації неонатологів України.
5.2. Сприяння професійному працевлаштуванню неонатологів та професорсько-викладацького складу медичних університетів Донецької та Луганської областей у родопомічних та лікувально-профілактичних закладах інших регіонів України.
5.3. Забезпечення можливості надання юридичної підтримки членам Асоціації неонатологів України у випадках конфліктних ситуацій «пацієнт-лікар».
5.4. Розвиток волонтерського напряму роботи Асоціації щодо підтримки будинків дитини різних вікових категорій, інтернатів для дітей з обмеженими можливостями.
5.5. Забезпечення постійного супроводу нормативно-правової документації стосовно настанов та протоколів надання медичної допомоги новонародженим.
5.6. Матеріальна підтримка тяжко хворих членів Асоціації неонатологів України.

Комментарии
0
В настоящий момент к этой статье нет комментариев. Ваш может стать первым.

Оставить комментарий

Ваше имя *
E-Mail *
Комментарий *
Код с картинки *
картинка

Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.
Мы не публикуем e-mail адреса на сайте.
Комментарии премодерируемые.

Важно:
Содержание комментариев на опубликованные статьи является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением Администрации Сайта.

Условия размещения комментариев на Сайте:
Не подлежат публикации комментарии:
- содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т.п. характеров;
- содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
- нарушающие положения действующего законодательства.

Нажатие кнопки "Отправить" является принятием этих условий.
Администрация Сайта не несет ответственности за содержание комментариев.